Ochrana osobných údajov

    Pre lepšiu prehľadnosť vám výňatok z Všeobecných obchodných podmienok týkajúci sa ochrany osobných údajov poskytujeme aj na tomto mieste:

8.Ochrana osobných údajov

8.1.       Spoločnosť Safety First s.r.o., so sídlom Černovská 5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 900 104, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 51648/L ako predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného na jeho webovom sídle www.kondomshop.sk („informačný systém“) považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcimi v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou s predávajúcim za prísne dôverné a nakladá s nimi a spracúva ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“). Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. 

8.2.       V zmysle § 34 zákona o OOÚ prevádzkovateľ nepoveril žiadneho sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutých osôb. Rovnako prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu v zmysle § 44 a násl. zákona o OOÚ.

8.3.       Predávajúci získava a spracúva osobné údaje od kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. Dodáva sa, že existencia právneho základu pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb podľa tohto bodu nevyžaduje osobitný výslovný súhlas dotknutej osoby. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového, resp. registračného, formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia plnenia podľa zmluvy a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadu podľa bodu 8.9. tohto článku VOP, ani inak komerčne používané bez osobitného súhlasu kupujúceho. Na žiadosť registrovaného kupujúceho jeho osobné údaje prevádzkovateľ vymaže z databázy registrovaných užívateľov.

8.4.       Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené príjemcovi (prepravcovi Slovak Parcel Service s.r.o., Packeta Slovakia s. r. o., účtovnícka spoločnosť EKA-Z, s. r. o., IT spoločnosť ui42 spol. s r.o) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (riadne a včasné dodanie tovaru). V súlade s uvedeným sprístupňuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky príslušnému príjemcovi týchto osobných údajov, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

8.5.       Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia. Ak dotknutá osoba neposkytne predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi požadované osobné údaje, dôsledkom neposkytnutia takých osobných údajov je neuzatvorenia zmluvy medzi dotknutou osobou (kupujúcim) a prevádzkovateľom (predávajúcim).

8.6.       Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho po celú dobu existencie zmluvného vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby písomného odvolania jeho výslovného súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov na marketingové účely.

8.7.       Kupujúcim poskytnuté osobné údaje predávajúci spracuváva na účely:

-     evidencie objednávok kupujúceho,

-     uzatvorených kúpnych zmlúv,

-     vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,

-     marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril osobitný súhlas,

-     uplatňovania zliav pre kupujúcich,

-     prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,

-     riešenia prípadných reklamácií kupujúcich.

8.8.       Na účely realizácie zmluvného vzťahu predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu povinných údajov:

a)meno a priezvisko kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnickú osobu vystavila objednávku),
b)adresa (fakturačná príp. doplnenie dodacej adresy, ak je táto iná ako fakturačná adresa),
c)telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho.

8.9.       V rámci neustáleho skvalitňovania poskytovaných služieb kupujúcim, predávajúci ako prevádzkovateľ osobných údajov kupujúcich spolupracuje s treťou stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk alebo www.heureka.cz) na účely uskutočnenia prieskumu spokojnosti kupujúcich s nákupom prostredníctvom e-shopu predávajúceho, ktorý spočíva v tom, že tretia strana na základe oprávneného záujmu e-shopu predávajúceho podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu dotazník o spokojnosti kupujúceho s nákupom a jeho priebehom. Tento dotazník tretia strana doručí kupujúcemu v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol predávajúcemu v objednávke tovaru. Tretia strana nemá prístup k žiadnym osobným údajom kupujúcich, prevádzkovateľ jej poskytne len e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú spravuje v súlade so zákonom o OOÚ.

8.10.     Predávajúci ako prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje ani neprenáša osobné údaje kupujúcich žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, v spolupráci s ktorými zabezpečuje plnenie zmluvy. Databáza osobných údajov kupujúcich je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.11.     Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 2 zákona o OOÚ.

8.12.     Predávajúci ako prevádzkovateľ si nesmie súhlas kupujúceho vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

8.13.     V súlade s § 19 ods. 1 zákona o OOÚ má kupujúci právo od predávajúceho požadovať nasledovné informácie, pričom predávajúci je povinný ich dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť:

a)identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
b)kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak predávajúci má takú osobu ustanovenú
c)účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
d)oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaju spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z.,
e)identifikáciu príjemcov alebo ich kategóriu, ak existuje,
f)informáciou o tom, že prevádzkovateľ  zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ich identifikáciu, ako i informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie,
g)dobu uchovávania osobných údajov.

8.14.     Prevádzkovateľ je ďalej povinný dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť informáciu o tom, že má

a)právo svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať,
b)právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (§ 21)
c)právo na opravu osobných údajov (§ 22),
d)právo na výmaz osobných údajov (§23),
e)právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24),
f)právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26),
g)právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27).

8.15.     Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

8.16.     Predávajúci je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe (kupujúcemu) informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

8.17.     Predávajúci poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

8.18.     Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

8.19.     Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 na úrad

8.20.     Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.