Ochrana osobných údajov

    Pre lepšiu prehľadnosť vám výňatok z Všeobecných obchodných podmienok týkajúci sa ochrany osobných údajov poskytujeme aj na tomto mieste:

8. Ochrana osobných údajov

8.1.       Prevádzkovateľ považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcimi v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou s predávajúcim za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“). Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) zákona o OOÚ.

8.2.       Odoslaním objednávky, resp. okamihom registrácie kupujúceho v e-shope, kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona o OOÚ. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového, resp. registračného, formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia plnenia podľa zmluvy a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadu podľa bodu 8.3 tohto článku VOP, ani inak komerčne používané. Na žiadosť registrovaného kupujúceho jeho osobné údaje prevádzkovateľ vymaže z databázy registrovaných užívateľov.

8.3.       V rámci neustáleho skvalitňovania služieb zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený v spolupráci s treťou stranou (cenový porovnávač www.heureka.sk alebo www.heureka.cz) uskutočniť prieskum spokojnosti kupujúcich s nákupom prostredníctvom e-shopu, ktorý spočíva v tom, že tretia strana v mene e-shopu zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu dotazník o spokojnosti kupujúceho s nákupom a jeho priebehom. Tretia strana nemá prístup k žiadnym osobným údajom kupujúcich, prevádzkovateľ jej poskytne výlučne emailovú adresu kupujúceho, ktorú spravuje v súlade so zákonom o OOÚ. Kupujúci potvrdením a odoslaním objednávky dáva svoj výslovný súhlas s poskytnutím e-mailovej adresy na účely zaslania dotazníku podľa tohto bodu VOP. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

8.4.       Prevádzkovateľ ani predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, v spolupráci s ktorými zabezpečuje plnenie zmluvy. Databáza osobných údajov kupujúcich je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.5.       Poučenie dotknutej osoby (kupujúceho) v zmysle zákona o OOÚ:

8.5.1.     Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané vo všeobecne zrozumiteľnej forme, a to:

-      informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o OOÚ;

-      informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie;

-      zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania;

-      opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania;

-      likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktorých účel spracúvania sa skončil;

-      ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, kupujúci môže požiadať o ich vrátenie;

-      likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;

-      blokovanie osobných údajov kupujúceho z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

8.5.2.     Kupujúci má ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať:

-      spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

-      využívanie mena, priezviska, titulu a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku;

-      poskytovanie mena, priezviska, titulu a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

8.5.3.     Kupujúci má ďalej právo:

-      u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o OOÚ nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;

-      u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov;

-      pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

8.5.4.     Nakoľko kupujúci nemá povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas kupujúceho vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.