Reklamácia

Pre lepšiu prehľadnosť vám výňatok z Všeobecných obchodných podmienok týkajúci sa reklamácií poskytujeme aj na tomto mieste:

6.Zodpovednosť za vady, reklamačné konanie

6.1.       Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

6.2.       Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani osoby, prostredníctvom ktorých plnil, najmä:

a) nepreukázanie zakúpenia tovaru u predávajúceho (napr. neexistencia faktúry, prepravného dokladu alebo iného dodacieho dokladu bez zavinenia predávajúceho),
b)bezodkladným neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (napr. poškodený obal)
c)uplynutím záručnej doby tovaru,
d)nesprávnym uskladnením tovaru,
e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie.

6.3.       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný zabezpečiť vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu po jej uplatnení kupujúcim u predávajúceho v súlade so zákonným postupom, ako i postupom podľa VOP.  

6.4.       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.5.       predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6.       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať; opakovanou vadou sa rozumie vada, ktorá sa i po jej odstránení na tom istom opravenom tovare opätovne opakuje 2 a viackrát

6.7.       Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8.       Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

6.9.       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.10.     Reklamácie vád tovaru môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina alebo e-mailom na adrese: pomoc@kondomshop.sk bezodkladne odo dňa ich zistenia, najneskôr do skončenia záručnej lehoty 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ustanovenie tohto bodu VOP sa primerane vzťahuje aj na zasielanie sťažností alebo podnetov kupujúcich, ktoré nemajú charakter reklamácie vád tovaru. Ak je sťažnosť alebo podnet odôvodnená, predávajúci ju vybaví v lehote do 7 dní od jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti alebo podnetu zašle predávajúci kupujúcemu oznámenie prostredníctvom e-mailovej správy.

6.11.     Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou; v prípade reklamácie zasielanej e-mailom doručí kupujúci reklamovaný tovar po odoslaní e-mailovej reklamácie. K reklamácii kupujúci pripojí faktúru, pokiaľ ju má k dispozícii, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcim zaslať reklamovaný tovar ako poistenú zásielku pre prípad zničenia, straty alebo odcudzenia zásielky v priebehu doručovania predávajúcemu z dôvodu reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie/stratu reklamovaného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého kupujúci zaslal reklamovaný tovar predávajúcemu.  Reklamáciu nie je možné náležitým spôsobom vybaviť bez obdržania reklamovaného tovaru od kupujúceho.

6.12.     Predávajúci pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu kupujúceho, predávajúci zašle potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu obratom na túto e-mailovú adresu kupujúceho.

6.13.     Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

6.14.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí kupujúceho o jeho právach; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie odovzdaním opraveného výrobku alebo výmenou výrobku alebo vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku:

-           ihneď,

-           v zložitých prípadoch najneskôr do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

-           v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

-           ihneď,

-           v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.15.     Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.16.     Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, prevádzkovateľ v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu kupujúcim nemožno zamietnuť.

6.17.     Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.